Historie 1940 - 1980

Verze pro tisk

1945
Přicházejí první osídlenci: v Horním Prysku jsou to: Jan a Josef Zuzaňákovi, bratři Václavíkové, Uhlíř a Jelínek. V Dolním Prysku jsou to: Stanislav Švejda, Antonín Švejda, Vodička a Rabiška.
Na podzim započato se školním vyučováním. V Horním Prysku je učitelem Jiří Pelák, v Dolním Prysku je to Vozáb.

1946
Začíná fungovat mateřská škola – vede ji Jarmila Peláková (manželka učitele z Horního Prysku).

1948
Je založena tělovýchovná jednota SOKOL Prysk a organizace Svazu mládeže.
Velká povodeň.

1949
Uvažuje se o vytvoření Státních statků ® je rozhodnuto, že v obci budou Státní statky hospodařit ® z obce se tím vystěhovávají občané a obec se pomalu vylidňuje.
V rámci nové územní organizace spadá Horní a Dolní Prysk pod nově utvořený okres Nový Bor.

1950
Na návrh ONV v Novém Boru se Horní a Dolní Prysk rozhodly, že se sloučí s některou větší obcí a to buď s Kamenickým Šenovem, nebo Českou Kamenicí ® schváleno sloučení s Českou Kamenicí.
Opět dochází k vystěhovávání občanů z obce, tentokrát z důvodů špatné dopravy do vzdálených zaměstnání.

1951
Konají se hovory s občany, na kterých byli občané získáváni na pomoc zemědělství, mimo jiného bylo zjištěno, že dobrovolní hasiči v Dolním Prysku pravidelně každé pondělí cvičí a to za pomoci a dozoru bezpečnostního referenta MNV v České Kamenici soudruha Nevyhoštěného.
Ve sklárně v Dolním Prysku vypukl požár.
Tělovýchovná jednota SOKOL Prysk mění název na TJ Prysk.
V Dolním Prysku je postaveno nové hřiště, kabiny, sociální zařízení, v okolí jsou vysázeny stromy.

1952
Závody i jednotliví občané se podílejí svou prací na brigádách a v pomoci zemědělství – z řad občanů se vytvářejí skupiny sekáčů, hlavně v Dolním Prysku, tyto skupiny vysekávají těžko přístupné stráně a seno takto získané je prodáváno Státnímu statku.

1953
V červenci instaloval vedoucí prodejny v Dolním Prysku soudruh Lauda za spolupráce soudruhů z České Kamenice výstavu knih (romány, pohádky, dětské knihy, politická díla, zemědělské a odborné příručky apod.) – prodáno bylo knih za 2000,- Kč.
V říjnu se přes obec přehnala velká vichřice.

1956
V Horním Prysku zaniká, v důsledku přesídlení z obce a změny pracoviště, organizace ČSM.

1958
28. června postihla obec povodeň.

1959
Občané Horního a Dolního Prysku jsou stále více a více nespokojeni s lidosprávou v České Kamenici – nic se za 9 let, co patří obě obce pod lidosprávu v České Kamenici, neopravilo (domy, silnice) – naopak do obce jsou posíláni k bydlení osoby, zejména cikánské národnosti, kteří s domy hospodařili tak, že si dělali ohniště na podlaze, vyřezávali trámy z krovů na topení apod. – v obci se nezabydleli a přidělené domy jen ničili ® občané obou obcí začínají uvažovat o jiném řešení ® začínají se konat schůze, na kterých se občané usnášejí a požadují po ONV v Novém Boru a OV KSĆ odloučení od České Kamenice a vytvoření jednotné samostatné obce se společným názvem, iniciátorem a organizátorem myšlenky jednotné a samostatné obce je vesnická organizace KSČ ® OU KSČ přislíbil projednání ustanovení samostatné obce – od některých členů a funkcionářů se ozývají námitky ® na dalších schůzích VO KSČ vypracovává kandidátku MNV a 24.4. se konají volby do MNV v Prysku.
Započata výstavba vodovodu.

1960
V rámci územní reorganizace byl zrušen kraj Liberec a vytvořen kraj Severočeský – současně byly zrušeny i některé okresy a vytvořeny nové – zrušen okres Nový Bor a Prysk byl přičleněn k okresu Česká Lípa.
Jablonecké sklárny, závod Dolní Prysk začaly s výstavbou dvou finských domků pro ubytování svých zaměstnanců.
Akce „odstraňujeme z naší obce vše, co jí hyzdí“ – koná se prohlídka domů, které by odpovídaly demolici – v obci je označeno 43 domů ® celkem bylo z pozemkových knih vymazáno 63 budov v Horním Prysku, 31 budov v Dolním Prysku a 4 budovy ve Vesničce.
Pokračuje výstavba vodovodu – od školy v Dolním Prysku k Vesničce.
S provedením územní reorganizace byla osamostatněna i tělovýchovná jednota Prysk a po začlenění pod okres Česká Lípa se změnil název z TJ Prysk na TATRAN Prysk.
Státní statek se zabývá plány na výstavbu nového centrálního kravína – plány počítají s umístěním ve středu vesnice, naproti prodejně JEDNOTA v Horním Prysku ® na svolané veřejné schůzi byly vzneseny námitky – navrhnuto umístění proti č.p. 73.
V zimních měsících proveden na Středním vrchu odchyt kamzičí zvěře, která se stane základem slovenského chovu ve Vysoké Fatře.

1961
Pokračuje výstavba vodovodu.
V Dolním Prysku postaveno veřejné osvětlení a v Horním Prysku provedena oprava a výměna osvětlení.
Č.p. 16 je vyjmuto z demoličního výměru a dům adaptován na požární zbrojnici a sklad.
Započata výstavba bezprašné silnice přes obec.
Přes veškeré protesty a námitky občanů je zahájena stavba kravína ve středu obce naproti prodejně JEDNOTY ® připomínky, námitky a protesty nejsou brány v úvahu a ve výstavbě se pokračuje.

1962
Zavedena autobusová doprava přes obec mezi Novým Borem a Českou Kamenicí.
Upravuje se sklad budovaný v č.p. 16.
V Horním Prysku, v prostoru po demolici, je prostor upraven na okrasný parčík.
Pokračuje stavba kravína, stáj plánována pro 120 ks skotu.
Dosud neobydlené domy jsou postupně obsazovány rekreanty, zejména z Prahy.
Počátkem nového školního roku byla pro malý počet žáků zrušena škola v Horním Prysku a děti budou dojíždět do školy v Dolním Prysku.

1963
Sklárna v Dolním Prysku staví autobusovou čekárnu u svého závodu, čekárna má celookresní prvenství v tom, že je vytápěna odpadovou parou ze závodu, dále je vybavena osvětlením a pohodlnou lavicí – za tento dar obci MNV udělil sklárně čestné uznání.
Je opravena střecha na hostinci v Dolním Prysku.
V Dolním Prysku byla vybudována bytová jednotka z nebytových prostor bývalé řeznické provozovny – v domě též vybudována místnost pro elektrický mandl.
V Horním Prysku je Státními statky dostavěn kravín – vodění dobytka na pastvu přes obec působí značné škody na plotech domků a zahradách, také nedávno adaptovaná silnice je značně touto činností poznamenána.
Koncem roku byla na Zámeckém vrchu, ve věži hradní zříceniny, pracovníky Čs. spojů, postavena retranslační stanice – občané Prysku mají kvalitní obraz a intenzivní zvuk.

1964
Začíná se stavbou víceúčelového bazénu – koupaliště a protipožární nádrže – je vyhloubena jáma a potrubím z potoka sveden přívod vody.
Provedena generální oprava budovy MNV.
Projednávána oprava budovy č.p. 134 – hostince v Horním Prysku – pro technickou, pracovní a finanční náročnost se oprava definitivně zamítá.
Je vybudován místní rozhlas.

1965
Pokračuje výstavba víceúčelového bazénu – nastávají problémy se spodními prameny – rozmáčení, padají okraje ® rozhodnuto v vypanelováním okrajů, hráze a dna.
Státní statek postavil u nově vybudovaného kravína silážní věže ® díky nedokonalému průzkumu a neznalosti terénu začala silážní hmota prosakovat a protékat – zápach se šíří po okolí tak, že ani nelze projít kolem kravína po silnici.
Severočeské papírny, závod 25. února v České Kamenici převzal budovu školy v Horním Prysku s tím, že budovu využije k rekonstrukci na bytové jednotky.

1966
Obci bylo uděleno čestné uznání po předchozím vyhodnocení soutěže o vzornou obec.
Státní silnice upravují silnici přes obec – pokládka nového koberce, potah obalovanou drtí a stříkání asfaltem.

1967
Po dlouhodobém sledování meteorologických zpráv o stavu vody a srážek na území okresu Česká Lípa je vyhodnoceno, že obec postihuje tzv. desetiletá voda ® jsou zpracovány plány na generální opravu koryta potoka a jeho regulaci ® I. etapa byla zahájena v Horním Prysku u č.p. 140.
Jubilejní XX. ročník Závodu míru vede opět Severočeským krajem a jeho XIV. etapa z Ústí nad Labem do Liberce vede poprvé v historii obce po území Prysku.
Severočeské papírny neuskutečnily zamýšlenou opravu a rekonstrukci budovy školy v Horním Prysku a vrací ji zpět MNV.
Ze sálu hostince v Dolním Prysku – Vesničce, který byl z bezpečnostních důvodů uzavřen od roku 1963, je vybudována tělocvična.
V červenci je pro veřejnost otevřeno koupaliště.

1968
V Horním Prysku je provedena oprava prodejny JEDNOTA.
Přehrazením koupaliště zřízeno dětské brouzdaliště.
Provádí se regulace potoka začínající v Horním Prysku u č.p. 140.

1969
Po schválení demolice č.p. 134 – hostince v Horním Prysku se začíná s jeho bouráním.
Pokračuje oplocování koupaliště.
Provedena generální oprava školy v Dolním Prysku (12.7. – 30.8. 1969).

1970
V létě, důsledkem značného sucha, došlo k požáru Středního vrchu – požár likvidují hasičské sbory ze Severočeských papíren, Kamenického Šenova, Nového Boru a České Lípy po několik dní.
Vyhořel rodinný domek č.p. 67, ve kterém bydlela rodina cikánské národnosti s 15ti dětmi.
MNV se rozhodl, že pro zlepšení zásobování obce, zejména ovocem a zeleninou, postaví prodejnu ® je vypracován plán.
V zimních měsících je velmi krutá zima.

1971
Hlavní úkol roku – výstavba prodejny JEDNOTA ® je započato s výstavbou.
Zásluhou soudruha Kavana byly v Horním Prysku vybudovány 2 nové mosty přes potok.
Pokračují práce na vnitřní úpravě tělocvičny ze sálu hostince v Dolním Prysku – Vesničce.
Budova školy v Horním Prysku předána do správy ONV Teplice a má i s přilehlými pozemky sloužit jako škola v přírodě pro teplické děti.
V obci bylo instalováno výbojkové osvětlení.
V Horním Prysku je plánována výstavba nového kiosku ® Epidemiologická stanice nepovolila stavbu na pozemku po demolici hostince ® uvažuje se o postavení poblíž koupaliště.
V zimních měsících velké mrazy (až -19°C).

1972
15. 7. je slavnostně otevřena podejna JEDNOTY v Dolním Prysku.
Probíhá demolice bývalého hostince v Dolním Prysku.
12. 9. došlo v Horním Prysku ke zplanýrování bývalého hostince buldozerem s tím, že vzniklé prostranství bude využito jako točna autobusů ČSAD.
Na základy kiosku budovaného v prostoru koupaliště v Horním Prysku jsou naváženy zbytky rumiště z bývalého hostince, zároveň je planýrována plocha pro hřiště rovněž v prostoru koupaliště.

1973
Ustavena nová jednotka požární ochrany (JPO byla v obci delší dobu zrušena) ® sídlem určena zbrojnice pod budovou MNV.

1974
Dokončen kiosek v prostoru koupaliště (otevřen 25. 6.).
Zbudováno dětské hřiště vedle školy.
Vybetonováno koupaliště, vedle koupaliště se začíná s budováním areálu dvou až tří hřišť na odbíjenou.

1975
Životní úroveň obyvatel obce nesrovnatelně stoupla – v roce 1970 vlastnilo v obci pouze 14 rodin osobni automobil, v roce 1975 stoupl počet již na 23 rodin.
Zpevněno dno koupaliště – položení panelů, dobetonování.
Po vybudování hřiště u koupaliště bylo celé prostranství oploceno.
Připravován plán na vybudování vodojemu.

1976
V rámci akce „Z“ převzali do socialistické péče manželé Vinterovi autobusovou čekárnu v Dolním Prysku a starají se o její úklid a udržování – taktéž v Horním Prysku převzala autobusovou čekárnu do socialistické péče soudružka Marie Herbertová.

1977
Dokončena výstavba vodojemu.
Zahájeny stavební úpravy a rekonstrukce pohostinství v Dolním Prysku č.p. 11.

1978
Pokračuje regulace potoka.
Pokračuje rekonstrukce pohostinství v Dolním Prysku č.p. 11.
Zahájena přestavba budovy školy v Horním Prysku pro budoucí školu v přírodě – plán ukončení přestavby stanoven na rok 1980.

1979
Dokončena regulace potoka.
Pokračuje výstavba pohostinství v Dolním Prysku.
Rekonstrukce školy v Dolním Prysku.
Zrušena vlaková přeprava na trati Česká Kamenice – Česká Lípa – ke 30. 9. zrušena osobní doprava a nákladní doprava omezena na úsek Kamenický Šenov – Česká Kamenice.

1980
Pokračuje přestavba bývalé školy v Horním Prysku na školu v přírodě – přistaven objekt na ubytování a stravování dětí – předpoklad zahájení provozu – rok 1981.
Dokončen a k užívání předán objekt bývalého hostince v Dolním Prysku – objekt předán Restauracím a jídelnám Česká Lípa ® název objektu: "Motorest".